Våra arbetsområde:


- Dokumentering, vetenskaplig undersökning av konstverk.

- Pigmentanalys, fotodokumentation, IR-reflektografisk fotografering, UV-luminescens foto, mikroskopering, klimatutredning, 

- Upprättande av skadeinventering och åtgärdsförslag.

- Konservering, restaurering av konst och antikviteter.

- Konservering, restaurering av arkitektbunden måleri.

- Säkring, vid speciella fall flytt av väggfasta målningar. S.k. Stacco,      distacco.

- Förgyllning.

- Konstnärlig-, dekorationsmålningsuppdrag .

- Konservering av mosaik, tillverkning av guldmosaik mm. 

- Fotografi i vanlig ljus 4000 Kelvin UV-luminescens och IR-reflektografisk bild i ca 950 nm.


 
Innan de praktiska åtgärderna påbörjas bör/brukar noggrann dokumentering genomföras. Fotografering i vanlig ljus, i släpljus är den första som man gör. UV-luminescens ljus brukar ge information om bemålningens yttre skikt, om fernissan, om tidigare retuscheringar.

IR-reflektografiska fotografering kan visualisera underliggande färgskikt, konstnärens eventuella förändringar i komposition (pentimento), kan tydliggöra underliggande skiss som utfördes innan målningsprocessen påbörjats. Underliggande skiss och pentimento är mycket viktiga bevismaterial vid avgörande av ett konstverks autenticitet.

Kopior brukar inte ha finare skiss eller kompositionella förändringar. Konstnärens egenhändiga ritningsteknik däremot som signaturen är mycket individuell. Röntgen, eller fiberoptiskt fotografering kan också ge mycket avgörande information i speciella fall. 


Djupare detaljstudier av närvarande material kan vara nödvändiga för autentisering vid dyrare föremål. Närvarande pigment och bindemedel kan bestämma tillämpade färgens kvalite, tillverkningsort, ålder.

Konservering: 

Åtgärder i samband med bevarande av konstföremålets material, bemålning.

Rengöring av materialnedbrytande ytsmuts, eventuella mögelagrepp.

Fastlimning av lossnade, lösa delar, fastlimning av flagnande färgskikt.


Restaurering:

Efter utfört konservering genomförs åtgärder som syftar till att objektets autentiska utseende skulle återställs, läsbarheten av bemålningen dess mönster, motiv förbättras.


Reversibilitet:

Inget av åtgärderna eller tillämpade material får lämna permanenta spår eller vara svår att ta bort i framtiden. Alla insatser bör kunna göras om vid behov utan att riskera skador till.


Åtgärdsintervall:

Reversibilitet är naturligtvis ett teoretiskt princip, som i dagsläge är omöjligt att uppnå. Mikroskopiska rester lämnas kvar av alla kända konservering- och restaureringsmaterial, därför är oerhört viktigt att framtida åtgärder planeras och utförs i sådant intervall, som möjligaste mån förlänger intervallperioden. 


Rengöring av muralmålningar:

Termodiffusion:

Väggar i ett interiör smutsas ner ojämnt på grund av s.k. termodiffusion, som betyder att beroende på vad väggen består av blir den relativa temperatruren lägre vid stenar, högre vid väl isolerande material, som kalkbruk. På kalla väggpartier ackumulerar lättare smutspartiklarna, framförallt om elementerna har hög värme. Då blir smutsen ”bränd” och elektrostatiskt laddad, medan den passerar elementen. Nedsmutsingen kan bromsas effektivt om man minskar användandet av stearinljus, om man tillämpar partikelfilter vid element. Nedsmutsningen kan mätas med NCS-färgmätare och på detta vis få bevis på hur omfattande (%) är nedsmutsningen.


Kraftig nedsmutsning försvårar inte bara läsbarheten av motivet, men kan snabbt leda till mögelskador vid eventuell förändring av relativ luftfuktigheten.

Kyrkinteriörer rengörs i ca 40-50-års intervall.


Innerklimat:

För att kunna förvara långsiktigt ett konstföremål behöver klimatet vara anpassat till den. 

Man brukar säga att det optimala är att minimala förändringar sker i rummets temperatur och relativ luftfuktighet.  

Vilka nivåer är optimala är individuellt och beror på många olika faktorer. Tjocklek av bemålning, färgens bindemedel, är det trä eller duk osv.


Rengöring av tavlor:

Tavelfernissa som finns på 99% av äldre målningar gulnar och kan svårare lösas bort med tidens gång. Efter 50-100 år brukar man lösa upp/reducera fernissa från ett målning. Efter rengöringen syns ursprungliga färgsättningen bättre, motivets syns kontrastfullare.

Rengöringsintervallet vid tavlor är ca 60-100-år.


Retuschering:

Skador, slitage, färgbortfall i färgskikt kan reduceras eller ”trollas bort” helt med hjälp av retuscher.

Retuschfärgens material och påbättringens omfattning också individuellt.


I vissa fall räcker det om vid färgbortfall bildade ljusa eller mörkare fläckar målas med bakgrundens, träpannåns neutral grå eller brun kulör, som tillåter kvarvarande färgen att träda fram.

Vid tavelmåleri tillämpas vanligen så kallad integrerande retuschering, som innebär att man vill efterlikna originalfärgens kulör och struktur efter bästa förmågan.


Samråd:

Omfattningen och strategin av samtliga insatser, i synnerhet den estetiska gestalltningen/ retuscheringen bör vara genomförd efter noggranna avvägningar och diskussioner med beställaren och eventuella antikvariska myndigheter.


Kulturminneslag, skydd av kulturarvet.

Vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och inventarier regleras av kultyurminneslagen.

Vem, vad och hur mycket får göra vid dom är strikt reglerad. Innan åtgärd utförs bör skadeinventering, åtgärdsförslag upprättas som kontrolleras av antikvarier, konservators kontrollant.


Vårdplan:

Vid större samlingar lämpligen kan en s.k. vårdplan upprättas var föremålen dokumenteras och en prioriteringslista upprättas, därmed framtida åtgärder kan planeras och utföras i rätt intervall.


Välja rätt behandling:

Konstverk, liknande som människor är individer, med individuella åtgärdsbehov.

Det krävs erfarenhet och noga övervägande även till de minsta ingräpp.

Vid kistans fall skulle man lätt kunna ta fram underliggande ”originalmåleriet” från 16-1700-talet.

Om man gör det kan den daterade dekormåleriet från 1902 försvinna för gått. Kistan är från Hallsberg, var Carl Larsson har varit verksam.

Vattenringarna på den fint polerade bordskivan har helt annan betydelse och estetiskt värde när man vet att bordet köptes och ägts av Freddie Mercury i rockbandet The Queens.